Oferta

AKSUM Accounting & Payroll jest nowoczesnym, choć opartym na tradycyjnych wartościach, biurem rachunkowym. Obsługujemy zarówno małe działalności gospodarcze jak i duże przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji.

Outsourcing księgowości polegający na powierzeniu podmiotowi zewnętrznemu realizowania funkcji księgowej ma doprowadzić do zwiększenia efektywności procesów księgowych, które, wspomagają podstawową działalność Klienta.

W ramach outsourcingu księgowości prowadzone są księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i rozchodów, sporządzane miesięczne deklaracje podatkowe i rozliczenia podatków, miesięczne bilanse i rachunki zysków i strat oraz raporty zarządcze. Podsumowaniem naszej rocznej pracy jest przygotowane przez nas sprawozdanie finansowe odzwierciedlające sytuację finansową Klienta. Dostęp on-line do ksiąg rachunkowych umożliwi Państwu pełną i bieżącą kontrolę nad funkcjonowaniem księgowości w Państwa firmie.

Outsourcing księgowości obejmuje następujące czynności:

1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • wprowadzenie dokumentów księgowych do ewidencji księgowej zgodnie z polityką rachunkowości Klienta;
  • sporządzanie dzienników księgowych, będących odzwierciedleniem operacji gospodarczych;
  • sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług;
  • przygotowywanie ewidencji majątku trwałego (księga inwentarzowa);
  • analiza i kontrola stanu rozrachunków;
  • przygotowywanie zestawienia obrotów i sald;
2. Sporządzanie i wysyłanie deklaracji
  • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej/kwartalnej na podatek dochodowy od osób prawnych;
  • sporządzanie informacji o zaliczce miesięcznej/kwartalnej na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
  • sporządzanie deklaracji VAT z tytułu podatku od towarów i usług (VAT-7);
  • sporządzanie informacji podsumowującej (VATUE);
  • sporządzanie deklaracji do NBP;
  • sporządzanie deklaracji do GUS (m.in. KZ, DG-1, F-01);
3. Raportowanie
  • przygotowywanie co miesiąc rachunku zysków i strat oraz bilansu;
  • przygotowywanie raportów zarządczych zgodnie z wymaganiami Klienta;
  • budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych;
  • raportowanie realizacji budżetu;
4. Sprawozdanie finansowe
  • przygotowywanie sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, informacja dodatkowa) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
  • sporządzenie rocznej deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8);
  • przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald kont rozrachunkowych oraz weryfikacji stanów kont wynikowych;
  • sporządzenie wszystkich wymaganych na koniec roku sprawozdań dla GUS oraz NBP;
  • sporządzanie wymaganych przez Klienta innych raportów rocznych, w tym skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

Outsourcing kadr i płac to delegowanie odpowiedzialności za prawidłowość prowadzenia administracji płacowej i kadrowej na profesjonalny podmiot. Efektem przekazania kadr i płac outsourcerowi jest zwiększenie wydajności procesów wspomagających Państwa podstawową działalność.

Począwszy od czynności związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników, poprzez ich rejestrację w odpowiednich urzędach, obliczenie ich wynagrodzeń, miesięczne i roczne deklaracje podatkowe i ZUS, przelew wynagrodzeń i obciążeń odciążamy Państwa w wykonywaniu tych zadań, pozwalając skupić się na prowadzeniu biznesu. Dzięki zdalnemu dostępowi do programu kadrowo-płacowego mają Państwo bieżącą kontrolę nad finansami Państwa firmy.

1. Outsourcing płac - administrowanie płacami
  • obliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych osób na podstawie umów o pracę, uchwał oraz umów cywilnoprawnych;
  • przygotowanie comiesięcznych informacji dla pracownika o naliczonym wynagrodzeniu;
  • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowej ZUS i PFRON;
  • sporządzenie informacji dla księgowości w formie zbiorczej listy płac z uwzględnieniem zarządczych potrzeb informacyjnych ustalonych z Klientem;
  • prowadzenie rozrachunków;
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach;
  • sporządzanie pasków wypłat wynagrodzeń dla pracowników;
  • sporządzanie rocznych deklaracji: PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
2. Outsourcing kadr - administrowanie kadrami
  • prowadzenie i administracja akt osobowych pracowników;
  • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów, prowadzenie ewidencji innych nieobecności;
  • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
  • sporządzanie sprawozdań z zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Głównego Urzędu Statystycznego;
  • przygotowania miesięcznych dokumentów płacowych umożliwiających prawidłowe zapisy księgowe;
  • rejestrowanie i przekazywanie informacji do ZUS;
  • wystawianie świadectw pracy;
3. Realizacja przelewów w imieniu klienta
  • realizowanie przelewów związanych z wynagrodzeniami z dedykowanego Państwu subkonta w naszym banku;
  • realizowanie przelewów zobowiązań publicznoprawnych (ZUS, PIT, PFRON ) z dedykowanego Państwu subkonta w naszym banku;

Kontakt

AKSUM Accounting & Payroll

ul. Prymasa Augusta Hlonda 10, lok. 73
02-972 Warszawa

NIP: 5272702641
REGON: 146903720,
KRS: 0000479404

Tel.: +48 22 412 85 14
Fax: +48 22 412 85 13
Tel. kom.:+48 664 052 503
e-mail: biuro@aksum.eu